Fellingsavgift for hjort og elg

Vaksen elg 460 kr.
Kalv 200 kr.
   
Vaksen hjort 350 kr.
Kalv 200 kr.

Meir om fellingsavgift og rapportering av felt vilt, finn du her: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/jakt-felling-og-fangst/storviltjakt/