Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Referat frå møte i kriseleiinga 15.09.20:

Kriseleiinga har jamnlege møte i samband med Covid-19 - situasjonen. Nedanfor finn du punkt frå møte den 15.9.20

Les meir

Farleg avfall

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Kommunen skal sørgje for at det finst mottak der du kan levere farleg avfall. Pass på at emballasjen er tydeleg merka med opplysningar om innhaldet. Farleg avfall er avfall som ikkje kan handterast saman med anna hushaldsavfall fordi det kan føre til alvorleg forureing eller skade på menneske og dyr.

  Døme på farleg avfall frå hushald er:

  • Reingjeringsmiddel som inneheld farlege stoff
  • Oppladbare batteri (eiga returordning)
  • Maling, lim, lakk, løysemiddel og sprayboksar som inneheld farlege stoff
  • Materiale som inneheld asbest
  • Isolerglassruter som inneheld PCB (eiga returordningr)
  • Impregnert trevirke
  • Ulike elektroniske og elektriske produkt (eiga returordning) 

  Målgruppe

  Hushald og verksemder med mindre mengder farleg avfall

  Kriterium/vilkår

  Kommunen si plikt avgrensar seg til å ta imot inntil 1000 kg totalt per år per avfallseigar. 

  Pris for tenesta

  For hushald er det gratis å levere farleg avfall. Renovasjonsavgifta dekkjer dette. Verksemder må betale gebyr når avfallet blir levert.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar


  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd teneste, sjå avfallsforskrifta kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 11 definerer kva for avfallstypar som er farleg avfall.

  Forskrifter

  Avfallsforskriften

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 13:26
  Gyldig til
  2020-11-30