Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
4. februar:

Klarer vi å få kontakt med deg?

Når vi etterkvart skal sende SMS eller ringe til deg som står for tur til vaksinering, eller om vi t... Les meir

Elevar - det psykososiale arbeidsmiljøet

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Mobbing - mottiltak

Tenesteomtale

Vert eit barn utsett for mobbing, vald, diskriminering eller trakassering har barnet rett til umiddelbar mottiltak frå sida til skulen. Alle tilsette ved skulen har plikt til å følgje med, undersøkje, varsle og eventuelt gripe inn så snart som mogleg. 
 
Alle elevar i skulen har rett til eit godt psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Elevar og føresette har rett til å høyrast, å informerast og til å delta i planlegging og gjennomføring av eit godt og trygt skulemiljø.
 
Ved tiltak mot mobbing skal skulen lage ein skriftleg plan og skal dokumentere kva som vert gjort for å oppfylle aktivitetsplikta til skulen.

Målgruppe

  • Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule
  • Elevar som nyttar skulefritidsordninga og leksehjelpordningar
aaa
Lover og forskrifter

Sjå spesielt opplæringslova kapittel 9A og friskolelova § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø.

Lover

Friskolelova
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Retningslinjer

Skolemiljø (Udir-3-2017)

Tvungent skolebytte (Udir)

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skolen (IK-2073)

___
Skjema

Rettleiing - korleis få utført

Som elev eller føresett kan du melde inn saker om mobbing, vald, diskriminering eller trakassering til rektor. 
 
Statsforvaltaren kontrollerer at skulen overheld pliktene sine. Og dersom det er gått meir enn ei veke sidan du tok kontakt med rektor, kan du i tillegg kontakte statsforvaltaren direkte. Dette kan du gjere munnleg eller skriftleg, på papir eller elektronisk. Men det er eit krav at du oppgjer namnet din og skulen for at statsforvaltaren skal behandle saka.
Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Skulen har plikt til å undersøkje saka snarast mogeleg.

Klagemulighet

Elever og føresette kan melde saka til statsforvaltaren dersom det er gått meir enn ei veke sidan saka blei melde til rektor.

Andre opplysningar
Oppdatert:
2020-11-10 10:21
Gyldig til
2020-11-30