Det kan bli søkt om tilskot til prosjekt, enkelttiltak og aktivitetar som styrker frivilligheita på Agder, og bidrar til auka aktivitet og engasjement. 

Formålet med tilskotsordninga er å styrke frivilligheita og bidra til å nå visjonen for frivilligheitsstrategien for Agder. Søknadsfrist er 10. oktober.

Lenke til tilskotsordninga med søknadsskjema