Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du kan søkje om å få sett ned eller ettergjeve eigedomsskatten dersom det har kome til forhold som gjer det svært urimeleg å krevje inn skatten. Døme på slike forhold er sjukdom, brann eller naturkatastrofar. 

Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er ilagt eigedomsskatt

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå spesielt eigedomsskattelova § 3 og § 28. Sjå òg eigne kommunale vedtekter om eigedomsskatt.

Lover

Eigedomsskattelova

___

Rettleiing - korleis få utført

Nedsetjing kan skje etter søknad frå skattytaren. Kommunen kan òg setje ned skatten på eige initiativ.

Søknaden sendes til

Bygland kommune
4745 Bygland

Saksbehandling

Formannskapet gjer vedtak om å setje ned eller ettergje skatten.

Klagemulighet

Det er ingen lovfesta rett til å klage. Du kan likevel søkje på nytt om du meiner at saka ikkje er utgreidd nok eller at situasjonen har endra seg.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Økonomi og næring
Telefon:37934700
Epost:knut.forgard@bygland.kommune.no
Postadresse:Sentrum 18, 4745 Bygland
Besøksadresse:Kommunehuset, 4745 Bygland

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-10-31 11:20
Gyldig til2019-10-31