Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Referat frå møte i kriseleiinga 15.09.20:

Kriseleiinga har jamnlege møte i samband med Covid-19 - situasjonen. Nedanfor finn du punkt frå møte den 15.9.20

Les meir

Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Du kan søkje om å få sett ned eller ettergjeve eigedomsskatten dersom det har kome til forhold som gjer det svært urimeleg å krevje inn skatten. Døme på slike forhold er sjukdom, brann eller naturkatastrofar. 

  Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

  Målgruppe

  Eigarar og brukarar av eigedommar som er ilagt eigedomsskatt

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt eigedomsskattelova § 3 og § 28. Sjå òg eigne kommunale vedtekter om eigedomsskatt.

  Lover

  Eigedomsskattelova

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Nedsetjing kan skje etter søknad frå skattytaren. Kommunen kan òg setje ned skatten på eige initiativ.

  Søknaden sendes til

  Bygland kommune
  4745 Bygland

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Formannskapet gjer vedtak om å setje ned eller ettergje skatten.

  Klagemulighet

  Det er ingen lovfesta rett til å klage. Du kan likevel søkje på nytt om du meiner at saka ikkje er utgreidd nok eller at situasjonen har endra seg.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Økonomi og næring
  Telefon:37934700
  Epost:knut.forgard@bygland.kommune.no
  Postadresse:Sentrum 18, 4745 Bygland
  Besøksadresse:Kommunehuset, 4745 Bygland
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 12:22
  Gyldig til
  2020-11-30