Med bakgrunn i kommunestyret sitt vedtak vert det i 2021 skrive ut eigedomsskatt på kraftverk og kraftnett, jf. eigedomsskattelova § 3 c. Det vert og skrive ut eigedomsskatt på det som tidlegare var definert som verk og bruk, jf. overgangsreglane til den nye eigedomsskattelova. Med heimel i eigedomsskattelova §15, vert eigedomsskattelista lagt ut til offentleg ettersyn i tre veker frå den 27.02.2021.

Skattelista vert lagt ut på kommunehuset og kommunen si heimeside: Skattelista 2021

Bygland eigedomsskattekontor