Planomårdet omfattar arealet vist på vedlagde kartutsnitt. Målet for planarbeidet er å legge tilrette for trafikksikringstiltak gjennom kurveutbetring, siktutbetring og stenging/flytting av trafikkfarlege avkøyrsler.

Reguleringsplanen ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 12. april 2022 - 24. mai 2022.

Reguleringsplanforslaget (reguleringsplankart, planomtale og bestemmelsar) samt teknisk vegplan finn du lenger nede på sida under "Vedlegg".

Det vil bli halde eit ope informasjonsmøte i kommunestyresalen i Bygland den 3. mai kl. 17:00

Har du innspel/merknadar/spørsmål til planforslaget?

Har du innspel/merknadar til planforslaget, må du sende det skriftleg innan 24. mai 2022 til

Statens vegvesen
Postboks 1010, Nordre Ål
2605 Lillehammer

Merk innspelet med "Rv9 Storestraumen, kurveutbetring"

Har du spørsmål til planarbeidet, kan du ta kontakt med planleggingsleiar Jon Olav Upsal på telefon 924 42 753 eller på e-post: jon.olav.upsal@vegvesen.no