Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
4. februar:

Klarer vi å få kontakt med deg?

Når vi etterkvart skal sende SMS eller ringe til deg som står for tur til vaksinering, eller om vi t... Les meir

Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Det er mykje du kan gjere utan å måtte søkje byggjeløyve. Blant anna kan du setje opp ein garasje på inntil 50 kvadratmeter eller eit tilbygg på 15 kvadratmeter utan at du treng å be om løyve frå kommunen først.

Her er ei oversikt over byggjetiltak du ikkje treng å søkje kommunen om løyve til å utføre:

  • mindre, frittliggjande bygning som blir oppført på eigedom det er bygt på, og som ikkje kan nyttast til å bu i
  • frittliggjande bygning som er større enn bygningar som er nemnde over, som blir oppført på eigedom det er bygt på, og som korkje skal nyttast til å bu i eller anna varig opphald, og som ikkje har kjellar
  • mindre, frittliggjande byggverk knytte til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområde
  • mindre tiltak i eksisterande byggverk
  • mindre tiltak utandørs
  • mindre terrassar som heng saman med bygningen
  • fasadeendring som ikkje fører til at bygninga sin karakter blir endra, og tilbakeføring av fasade til tidlegare dokumentert utføring
  • andre mindre tiltak som kommunen finn grunn til å frita frå søknadsplikta.

Kriterium/vilkår

Sjølv om du slepp å søkje er det ansvaret ditt å følgje regelverket og kommunen sine reguleringsplanar.
 
Dei nøyaktige reglane for kva du kan byggje utan å søkje finn du i
  • plan- og bygningslova § 20-5
  • byggjesaksforskrifta § 4-1.
aaa
Lover og forskrifter
Sjå 
Plan- og bygningsloven § 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt
Byggesaksforskriften § 4-1 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Jernbanelova § 10 Byggegrenser under, over og langs jernbanen

Lover

Jernbaneloven
Plan- og bygningsloven

Forskrifter

Byggesaksforskriften (SAK 10)

___
Skjema

Søknaden sendes til

Bygland kommune
4745 Bygland

Saksbehandling
Andre opplysningar
Oppdatert:
2020-01-20 13:31
Gyldig til
2020-11-30