Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
4. februar:

Klarer vi å få kontakt med deg?

Når vi etterkvart skal sende SMS eller ringe til deg som står for tur til vaksinering, eller om vi t... Les meir

Byggavfall - kjeldesortering

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Alle som skal byggje, rive eller rehabilitere bygg av ein viss storleik, skal lage ein plan for korleis avfallet skal handterast (gjeld òg tiltak som ikkje er søknadspliktige etter plan- og bygningslova). Minst 60 prosent av avfallet må kjeldesorterast. Målet er mellom anna å hindre at miljøfarlege stoff blir spreidde, redusere mengda byggavfall og auke gjenbruk og gjenvinning.

Etter at tiltaket er fullført, skal avfallsprodusenten sende inn sluttrapport som dokumenterer kor mykje som er innlevert av dei ulike avfallsfraksjonane.

Etter byggesaksforskrifta § 8-1 skal sluttrapport sendast inn saman med søknad om ferdigattest.

Målgruppe

Avfallsprodusentar, det vil seie tiltakshavarar (byggherrar) og ansvarleg utførande føretak

Kriterium/vilkår

Kravet om avfallsplan gjeld mellom anna

 • nybygg over 300 kvadratmeter bruksareal 
 • riving/rehabilitering av bygg over 100 kvadratmeter bruksareal

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Sjå spesielt

 • Byggteknisk forskrift (TEK 17) kapittel 9 Ytre miljø
 • Byggesaksforskrifta (SAK 10) § 8-1
 • Avvfallsforskrifta kapittel 11

Forskrifter

Avfallsforskriften

Byggesaksforskriften (SAK 10)

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Retningslinjer

Alt du trenger å vite om avfall og miljøsanering

Avfallsregler i plan- og bygningsloven (veileder fra DiBK)

___
Skjema

Rettleiing - korleis få utført

Ein tilrår at du nyttar skjemaa for avfallsplan og sluttrapport (sjå under). I samband med rehabilitering og riving skal du òg utarbeide ei eiga miljøsaneringsutgreiing for farleg avfall.

Avfallsplanen skal m.a. innehalde

 • eit estimat over mengder og typar byggavfall som vil oppstå i samband med tiltaket
 • ein plan for korleis byggavfallet skal handterast og disponerast

Skjema

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har samla alle byggesaksskjemaene på sida Byggesaksblanketter.

Vedlegg

Saman med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringar for avfallet som er levert.
Dette kan vere

 • ordinær kvittering frå avfallsmottak
 • deklarasjonsskjema for farleg avfall (det er deklarasjonsplikt ved levering av farleg avfall)
 • eigenmeldingsskjema (dersom du til dømes har selt takstein eller treverk eller brukt nedknust betong som fyllmasse eller tilsats på byggjeplass)

Søknaden sendes til

Bygland kommune
4745 Bygland

Saksbehandling

Saksbehandling

For tiltak som både
 

 • krev søknad og løyve etter plan- og bygningslova og
 • utløyser krav om avfallsplan og eventuell miljøsaneringsutgreiing
   

vil behandling av avfallsplan og miljøsaneringsutgreiing vere knytt opp mot byggjesaksbehandlinga.

Saksbehandlingstid

Vil vere avhengig av byggjesaka og type byggjetiltak

Klagemulighet

Dersom du ikkje får godkjenning, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot avslaget. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Andre opplysningar
Oppdatert:
2020-01-20 13:31
Gyldig til
2020-11-30