I følgje naturmangfoldlova skal ein opptre aktsamt og gjere det som er rimeleg for å unngå skade på naturmangfaldet. Grunneigar og andre som nyttar naturen er sjølve ansvarlege for å ikkje setje i gang aktivitet som kan redusera eller skade verdfulle miljøverdiar i naturen. Ved å gå inn på lenkene nedanfor kan du sjekke ut miljøverdiar som er registrert i Naturbasen til Miljødirektoratet og i Artsdatabanken.

http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase

http://artskart.artsdatabanken.no/FaneArtSok.aspx