Dette gjeld i perioden 11.3 – 15.3, og skuldast at ein avventar prøvesvar for dei som er satt i heimekarantene. Sjå eiga pressemelding på kommunen si heimeside om dette.

 

Vi set stor pris på alle dykk som ønskjer å besøkje dei som bur på Byglandsheimen, men vi ber om forståing for at situasjonen no er såpass uavklart at vi ønskjer å skjerme våre bebuarar best mogleg.

Vi minner samstundes om kor viktig det er med god handhygiene, både for å beskytte deg sjølv og dine næraste.