Ved større ulykker er det viktig at alle krefter blir sett inn i ein samordna innsats for å avgrense skadeverknadane. Normalt er det den sivile redningstenesta, leia av politiet eller det interkommunale brannvesen, som rykker ut til brannar, uhell og ulykker. Den sivile redningstenesta i Noreg er eit samvirke mellom ei rekkje offentlege etatar, friviljuge organisasjonar og private selskap med ressursar innan redningsteneste.

Bygland kommune sitt ansvar i ein krisesituasjon er å delta i arbeid med skadeavgrensande tiltak for å sikre menneske, miljø og økonomiske verdiar.

Kommunale myndigheiter har ansvaret for at ein har beredskapsførebuingar innan dei ulike kommunale verksemdsområda, samt eit generelt ansvar for innbyggjarane sitt ve og vel i ein krisesituasjon. Bygland kommune har ein samordna plan for kriseleiing i kommunen, som er eit naudsynt hjelpemiddel for raskt å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjonar.

 

BEREDSKAP – HENDELSESOMRÅDE

Hendelse

Kontakt

Telefon

Brann – utrykking

 

110

Politi – utrykking

 

112

Ambulanse – utrykking

 

113

Etablering av kommunal kriseleiing – større hendelsar

Leiar kriseleiing

94 53 29 55

Psykososialt kriseteam

Leiar kriseleiing

94 53 29 55

Barnevern (har ikkje vaktordning)

Marie Lovise Johnsen

94 51 48 23

Veterinærvakt

Olav Robstad

48 11 79 84

Teknisk vakt

 

97 00 47 45

Aust-Agder fylkeskommune

http://www.austagderfk.no/

37 01 73 00

Mattilsynet

http://www.mattilsynet.no/

0604

Folkehelseinstituttet

http://www.fhi.no/

21 07 70 00