Tillatt akseltrykk i denne perioden er 6 tonn.

Veg til Vassendøya, Nesmoen industriområde, Varmesentralen på Bygland og veg frå Rv. 9 via stasjonsområdet til Senumsvegen på Byglandsfjord, er unnateke ordninga.

Generell dispensasjon gjeld for :

  • Rutegåande persontransport.
  • Mjølketankbil.
  • Slaktebil og bil for nødslakt.
  • Renovasjonsbil.
  • Bergingsbil.
  • Septiktankbil.

Opplysningar elles er å finne i veglista frå Statens vegvesen. Det vil bli sett opp skilt.

Restriksjonane gjeld til dei vert oppheva v/ annonse i lokalavisa og på Bygland kommune si heimeside.

 

Mvh
Drift og forvaltning