Programmet omfattar tiltak som er knytta til

 • klimatilpassing
 • klimagassutslepp
 • jord
 • naturmangfald/kulturminne i kulturlandskapet
 • forureining til vatn, jord og luft

Målgruppa

Målgruppa for ordninga er først og fremst føretak, fag- eller næringsorganisasjonar og utgreiings- og forskingsverksemd (institusjonar)

Prioriterte prosjekt i 2021

Statsforvaltaren i Agder prioriterer i 2021 prosjekt knytta til ein klimavenleg driftspraksis i jordbruket.

Døme på tiltak kan vere:

 • optimale spreieteknikkar og spreietidspunkt for husdyrgjødsel
 • god agronomi og auka tekologisatsing som verktøy for å redusere klimagassutslepp
 • tiltak som aukar karbonbindinga i jord, herunder bruk av fangvekster
 • jordarbeidingstiltak og konsekvensar for utslett på luft
 • vurdere behov for endringar i dyrkingssystem og agronomi under endra klimabetingelsar
 • tiltak knytta til naturmangfald/kulturminne i kulturlandskapet
 • formidling, fagmøte og informasjonstiltak knytta til klima- og miljøprogrammet

Prosjekta skal bidra til:

 • at eksisterande eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvarar
 • oppdater kunnskap for rådgjeving og forvalting
 • å informere om jourdbruket sin miljøinnsats til samfunnet for øvrig