Moglegheitsstudiet omfattar elvestrengen med tilhøyrande areal inntil 1 km frå elvebredda og blir delt opp i fire geografiske delområde: Evje og Hornnes, Vennesla/Iveland, Kristiansand og Bygland/Valle/Bykle.

Vi ønskjer å få ei oversikt over noverande tilretteleggingar og nye moglegheiter til å leggje til rette for enda meir friluftsliv langs Otra. Aktuelle tema er fiske, sykkel, kulturminne, bading, turløyper, sosiale møteplassar, kano/kajakk/båt, merking og skilting, landskap- og verneområde m.m. Er du grunneigar, lag og foreining (idrettslag, velforeining, historielag e.l.), brukar av elvestrengen eller næringsliv som har interesser eller tilknyting til elva m.m., så vil vi gjerne at du kjem på workshopen. 

Workshopen for Bygland, Bykle og Valle blir arrangert den 23.mai 2018 kl.18.00 på Sylvgarden hotell og feriesenter på Rysstad. 

Ønskjer du å delta eller har innspel å kome med, så ta kontakt med Midt-Agder Friluftsråd: Janne Johnsen, tlf. 975 21 449, e-post janne@midt-agderfriluft.no  eller 
Tom Egerhei, tlf. 905 57 120, e-post tegerhei@midt-agderfriluft.no

Moglegheitsstudie Otra Elvepark