B
Barnehage - Ny plass (KF-101-0938)
Busskort - søknadsskjema.pdf
Byggesaksblankettar

E
Ettersøksavtale

G
Grunnskuleopplæring for vaksne

K
Kalking av vassdrag - søknadsskjema.pdf
Kommunal brøyting - søknadsskjema.pdf
Kulturarrangement - tilskot (KF-136)
Kulturmidlar (KF-109A)

M
Mellombels utskriving av elev.pdf
Motorferdsel i utmark - Søknadsskjema

P
Permisjon frå undervisning - søknadsskjema.pdf
Pleie og omsorgstenester - søknadsskjema.pdf
Psykisk helse og rus - søknadsskjema.pdf

R
Redusert foreldrebetaling /gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574-0938)

S
Salsløyve for alkohol
Serverings- og/eller skjenkjeløyve
Sett elg.pdf
Sett hjort - skjema
Sett hjort.pdf
SFO - søknadsskjema
Skjema for reiserekning.pdf
Skjenkjeløyve - einskild høve / ambulerande (KF-112)
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass (KF-273-0938)
Støttekontakt, avlasting og omsorgsløn - søknadsskjema.pdf
Søknad om kjøp av kommunal tomt.pdf
Søknad om tenester: Støttekontakt, avlastning og omsorgsløn.pdf
Søknad om tilkopling til kommunal VA leidning - Skjema nr. 2.pdf
Søknad om tilkopling til kommunal VA leidning - Skjema nr. 3.pdf
Søknad om tilkopling til kommunal VA leidning - Skjema nr. 4.pdf
Søknad om tilkopling til kommunal vatn- og avløpsleidning. Skjema nr. 1.pdf
Søknad på sommerjobb
Søknad på stilling (KF-405B)

T
Taggeskjema
Tilskot til fiske i Byglandsfjorden - Søknadsskjema
Tilskot til jordbruksformål i Bygland kommune 2017 - 2021, Søknadsskjema.pdf

U
Utslepp - private avlaupsanlegg - søknadsskjema.pdf

V
Vassmålaravlesing (KF-262B)