Frå og med tysdag 27.03. 2019 kl. 0800 vert det med heimel i veglova §7 innført aksellastrestriksjonar på alle kommunale vegar, p. g. a. teleløysing.

Tillatt akseltrykk i denne perioden er 6 tonn.
Veg til Vassendøya, - Nesmoen industriområde, - veg til Varmesentralen på Bygland og veg frå Rv. 9 via Stasjonsområde til Senumsvegen , på Byglandsfjord , er unnateke ordninga.

Generell dispensasjon gjeld for :

- Rutegåande persontransport.
- Mjølketankbil.
- Slaktebil og bil for nødslakt.
- Renovasjonsbil.
- Bergingsbil. 
- Septiktankbil.

Opplysningar elles er å finne i veglista frå Statens vegvesen.
Det vil bli sett opp skilt.

Restriksjonane gjeld til dei vert oppheva v / annonse lokalavisa og Bygland kommune si heimeside.
Førespurnader om dispensasjoner rettes til Bygland Kommune, Drift og Forvaltning, tlf 37934756, ev. 94532945

Foto: pixabay.com