Melding om oppstart av reguleringsarbeid for Bryggjevegen - Haugetveitsvegen i Bygland kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljregulering for Bryggjevegen(Kv1053) – Haugetveitsvegen(Kv70) i Bygland
kommune (jfr. pbl § 12 – 3).  Rambøll Norge AS har ansvaret for oppstartsmelding av planarbeidet på vegne av Hovatn Aust vindkraft AS.

Tiltakshavere ønsker å utvide og oppgradere standarden på eksisterende veier, Bryggjevegen og Haugetveitsvegen, for å muliggjøre transport av store
vindturbindeler til planlagt vindkraftverk på Hovatn. Planarbeidet vil ta hensyn til evt. behov for fiber- og strømkabler i veitraséen.

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt. Planarbeidet omfatter en ca 3,5 km lang strekning fra Fv323 til kryss med Hovassvegen.

Det gjøres oppmerksom på at den varslede planavgrensning er romslig. Dette er gjort for å kunne ivareta nødvendige utvidelser og skråningsutslag i til dels bratt terreng. Endelig planavgrensning vil bli snevret inn og tilpasset justeringen av vei og tilhørende sideareal.

I vedtatt kommuneplan (2011-2022) er arealet som avgrensning av planområdet omfatter, avsatt til LNF område, offentlig bygning og boligformål.
Planavgrensningen overlapper delvis detaljregulering for Åraksbø bustadfelt (PlanId 197901, vedtatt 12.12.1979).

Krav om konsekvensutredning
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning  etter plan- og bygningsloven § 12-3 tredje ledd jf. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger. 

Det vil bli avholdt infomøte om planarbeidet i grendehuset i Åraksbø torsdag 29. juni kl.19.

Merknader og opplysninger av interesse, eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 07.07.2017 til:
Rambøll Norge AS v/Smári Stav, Pb 116, 4662 Kristiansand,
eller pr. e-post: smari.stav@ramboll.no 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Aasmund Lauvdal