Tiltreding: Etter avtale, men så snart som mogleg er ønskjeleg.

Stillinga er for tida tilhøyrande i eining for pleie og omsorg, avdeling Byglandsheimen. Avdelinga har ansvar for kommunen sine langtidsplassar, korttidsplassar og bufellesskap for brukarar med kognitiv svikt/demens.

Arbeidsplan (turnus) er basert på arbeid kvar tredje helg, og har tredelt turnus (i praksis har ikkje tilsette i store stillingar meir enn 4 nattevakter på 6 veker).

Arbeidsoppgåver:

 • Utføre sjukepleiarfaglege oppgåver på sjukeheim.
 • Sjukepleiarfagleg ansvar på avdelinga når avdelingsleiar ikkje er til stades.
 • Fagleg ansvar, blant anna iverksetjing, oppfølging og evaluering av tiltak.
 • Inneha funksjon som skiftleiar på skift.
 • Undervising og rettleiing av anna personale, brukarar, pårørande og evt andre som har behov for det.

Kvalifikasjonar:

 • Offentleg godkjent sjukepleiar med norsk autorisasjon.
 • Tilfredsstillande norsk-kunnskapar (norsk kurs nivå 3)
 • God kjennskap til bruk av IKT.

Eigenskaper:

 • Gode samarbeidsevner - er flink til å skape gode relasjonar og liker å jobbe i team.
 • Opptre sjølvstendig og er initiativrik - er fleksibel, ser kva som må gjerast og får det gjort.
 • Utviklingsorientert, analytisk, ryddig, resultatorientert og kvalitetsbevisst.
 • God til å formidle både skriftleg og munnleg.
 • Personleg eignaheit vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Tilsetjing som sjukepleiar i stillingskode 7174.
 • Løn jamfør sentral tariffavtale og rekrutteringstilskot som til saman utgjer 16 års ansiennitet.
 • Eit stimulerande og godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmoglegheiter.
 • Meiningsfylte oppgåver i samarbeid med trivelege og kompetente medarbeidarar.
 • Bygland kommune har avtale om inkluderande arbeidsliv (IA).
 • Bygland kommune har bedriftsavtale med Sørlandsparken tverrfagleg helse.
 • Medlemskap i KLP.
 • Vilkår elles i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og regulativ.

For utfyllande opplysningar kan du kontakte:
- Tenesteleiar Kåre Einar Skaiå Larsen, mobil 905 85 268.
- Avdelingsleiar Byglandsheimen, Anne Vegusdal, mobil 913 59 615.

Framgangsmåte
Kommunen brukar elektronisk søknadsskjema, Her er lenke til søknadsskjema.
Søknadsfrist: 20.03.2018

Om arbeidsgjevaren
Bygland kommune ligg sentralt plassert i den vakre naturen i Setesdal, 9 mil frå Kristiansand og 3 mil frå Evje. Kommunen har i overkant av 1200 innbyggarar. Kommunen har godt utbygd skuleverk og full barnehagedekning. Det finst og byggeklare tomter i kommunen. Det er gode moglegheiter for friluftsliv med lett tilkomst til fjell og den fantastiske Byglandsfjorden.

Pleie- og omsorgseininga i Bygland kommune er for tida organisert med 3 avdelingar: Byglandsheimen (sjukeheim/bu- og omsorgssenter), open omsorg (heimesjukepleie) og habiliteringsteneste for psykisk utviklingshemma. I tillegg er det ein støttefunksjon som består av eitt kjøkken-team og eitt reinhalds-team. Det er til saman om lag 70 fast tilsette i eininga.
Vi set pasient og brukar i sentrum, og arbeidar målretta for å utvikle oss kontinuerleg innan dei respektive fagområda. Vi har eit godt og utviklande arbeidsmiljø. Arbeidsoppgåvene er varierte, givande og til tider utfordrande. Eininga har Profil som elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) og NOTUS som turnusplansystem. Bygland kommune har Compilo som sitt elektroniske kvalitetsstyringssystem.