Ledig 80 % fast stilling som pedagogisk rådgjevar

 

Hovudoppgåver:

 • Rådgjeving og sakshandsaming i barnehage og skulesaker.
 • Pedagogisk rettleiing i skule og barnehage.
 • Pådrivar for kompetanseutvikling i skule og barnehage.
 • System for kvalitetsvurdering i samsvar med Opplæringsloven §13.10.
 • Rapportering GSI for grunnskulen og BASIL for barnehagen.
 • Drifte rektornettverk og styrarnettverk lokalt.
 • Drifte regionale nettverk i Setesdal for både barnehage og skule.
 • Forvaltning av tilskot til barnehagane og skulane.
 • Godkjenning og tilsyn av barnehagane.
 • Tilstandsrapport o.l.

Organisering:

 • Stillinga ligg i stab og rapporterer direkte til rådmann.
 • Stillinga skal fungere i eit nært samarbeid med dei to tenesteleiarane for oppvekstsentra.

Kvalifikasjonar:

 • Aktuelle søkjarar må ha pedagogisk utdanning og relevant praksis.
 • Føremon med erfaring frå og spesiell interesse for pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

Vi søkjer person som:

 • Er utviklingsorientert.
 • Har gode evner til å kommunisere og til å skape ein god arena for samarbeid.
 • Har gode evner til å jobbe sjølvstendig.
 • Vere ein pådrivar i forhold til utvikling av oppvekstsentra i eit nært samarbeid med dei to tenesteleiarane

 

Søknadsfrist: 24.11.17
_________________________________________________________________________________

For stillinga gjeld kommunale lønn/arbeidsvilkår som fastsett i lov og avtaleverk.
Frå brutto regulativlønn vert det trekt 2 % til medlemskap i klp.
Bygland kommune nyttar elektroniske søknadsskjema.
Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å kontakte: Aasmund Lauvdal (rådmann), tlf. 37 93 47 12/95 49 61 78

Lenke til søknadsskjema