Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Helsestasjonen følgjer barn frå fødsel til skulealder og er eit kommunalt ansvar. Helsestasjonen gjer ein viktig jobb for førebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelege livssituasjonar, og samarbeidet med barnehage, fastlege og barnevern er verdfullt. På helsestasjonen får du tilbod om

  • helseundersøking
  • barnevaksinasjonar
  • svangerskapskontroll
  • rådgjeving om helse, utvikling hos born, kosthald, osb.

Det blir lagt vekt på førebyggjande helsearbeid. Helsesystera kan òg komme på heimebesøk.

Målgruppe

Born og unge i aldersgruppa 0-20 år, gravide og føresette

Pris for tenesta

Tenesta er gratis.

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå blant anna

Helse- og omsorgstenestelova kapittel 3
Pasient- og brukarrettslova kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrifter

Helsestasjon 0-5 år

___

Rettleiing - korleis få utført

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for anten heimebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjonar og regelmessige kontrollar av barnet.

Helsesyster Margrethe Mosdøl er å treffe alle vekedagar mellom klokka 08:00 - 15:30.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 47 62 31 22
epost: margrethe.mosdol@bygland.kommune.no

Klagemulighet

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse
Telefon:37934700
Epost:kjersti.plathe@bygland.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4745 BYGLAND
Besøksadresse:4745 BYGLAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-11-29 11:19
Gyldig til2018-11-30