Skattelista er lagt ut på kommunehuset.

Skatten vert skriven ut med 7 promille av takstsum for dei einskilde skatteobjekta. Klage over fastsett eigedomsskattetakst kan fremjast kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatten dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare.

Klaga må sendast skriftleg til:
Bygland kommune
Eigedomsskattekontoret
Sentrum 18
4745 Bygland

innan 9. april 2018.