Tillete akseltrykk i denne perioden er 6 tonn.

Veg til Vassendøya, Nesmoen industriområde, veg til Varmesentralen på Bygland og veg frå Rv9 via Stasjonsområdet til Senumsvegen på Byglandsfjord, er unnatekne ordninga.

Generell dispensasjon gjeld for:

  • Rutegåande persontransport
  • Mjølketankbil
  • Slaktebil og bil for nødslakt
  • Renovasjonsbil
  • Bergingsbil
  • Septiktankbil

Opplysningar elles er å finne i veglista frå Statens vegvesen.
Det vil bli sett opp skilt.

Restriksjonane gjeld til dei blir oppheva ved annonse i lokalavisa og på Bygland kommune si heimeside.